Algemene voorwaarden en privacyverklaring

English below: general terms and privacy statement.

Spark of Light Yoga is onderdeel van VOF Andere Boeg en daarom zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van Andere Boeg van toepassing.

  1. algemene voorwaarden
  2. privacy verklaring
  3. general terms
  4. privacy statement

1. Algemene Voorwaarden Andere Boeg

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De aanbieder of Andere Boeg: de natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de klant: VOF Andere Boeg.

1.2 De klant of cursist: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de aanbieder. Als een klant/cursist voor meerdere mensen een overeenkomst sluit, is ieder persoon zelfstandig klant/ cursist van Andere Boeg.

1.3 De overeenkomst: iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen aanbieder en klant.

1.4 Activiteit: Activiteiten kunnen zijn trainingen, cursussen, workshops, vakanties en alle andere producten van Andere Boeg die individueel te boeken zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbiedingen betreffende de totstandkoming van deze overeenkomst, die de aanbieder sluit met de klant met betrekking tot de aangeboden diensten van Andere Boeg en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin des woord, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
2.3 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de aanbieder, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.
2.4 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden van wie ook afkomstig van toepassing behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.5 Individuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
2.6 Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In het geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3: Inschrijving, plaatsing en vertrouwelijkheid
Inschrijving vindt plaats via één van de boekingswebsites (andereboeg.nl, sparkoflightyoga.com of verzamelsites als bookretreats.com) of via e-mail. Na inschrijving volgt een automatische bevestiging,  of een handmatige bevestiging (bij opgave via e-mail) binnen 3 dagen. Plaatsing is in volgorde van inschrijving. Na inschrijving of indien van toepassing na de 14 dagen bedenktijd (bij yoga docentopleidingen) is de cursist gebonden aan het betalen van het volledige bedrag voor de cursus.  
Mocht een activiteit onverhoopt niet door kunnen gaan, dan krijgt de cursist het reeds betaalde bedrag voor deze activiteit per ommegaande volledig teruggestort. Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Andere Boeg, haar medewerkers en docenten.

Artikel 4: Annuleren
Voor alle reeds geboekte activiteiten behalve de yoga docenten opleidingen geldt dat de cursist iemand anders in zijn/haar plaats mag laten gaan (n geval van gedeelde kamer: iemand van hetzelfde geslacht). Bij annulering langer dan 3 weken voor aanvang mag de activiteit eenmalig gewisseld worden naar een soortgelijke activiteit met betaling van € 50,- extra. Bij annulering korter dan 3 weken voor aanvang, mag de activiteit eenmalig gewisseld worden naar een soortgelijke activiteit met betaling van 75% extra. Er wordt geen geld geretourneerd en wanneer bij boeking niet betaald is, is bij annulering tot 3 weken voor aanvang alsnog een bedrag verschuldigd van 15% van de activiteit en bij annulering korter dan 3 weken voor aanvang het hele bedrag.
Voor de yoga docentopleidingen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in het contract daarvoor.  

Artikel 5: Niet-tijdige betaling en gevolgen
Voor de yoga docenten opleiding, zie het contract daarvan. Voor alle andere activiteiten: wanneer er een aanbetaling is gedaan via een boekingssite, dient de rest-betaling uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de activiteit te zijn onvangen, zoals vermeld in de bevestigingsmail. Er wordt geen betalingsherinnering gestuurd. Als de rest-betaling niet ontvangen is, dan vervalt de overeenkomst zonder terugbetaling van de aanbetaling. Wanneer er geboekt is zonder aanbetaling en er is geen betaling binnengekomen 21 dagen voor aanvang van de activiteit, dan vervalt de overeenkomst.

Artikel 6: Beëindiging van inschrijving
De inschrijving eindigt wanneer de activiteit eindigt.  Wanneer het een doorlopende activiteit betreft, eindigt de inschrijving aan het einde van de maand waarin de cursist opzegt.

Artikel 7: Uitsluiting
De docent kan besluiten een cursist wegens wangedrag de toegang tot de activiteiten te ontzeggen zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van de activiteit vervalt. Wangedrag is o.a. het niet opvolgen van instructies van de docent.

Artikel 8: Publicitaire fotografie
Tijdens deelname aan de activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden voor gebruik voor publicitaire doeleinden. Dit wordt van tevoren aangekondigd. Wanneer de cursist hier bezwaar tegen heeft, kan hij/zij zorgen dat hij/zij niet op de foto komt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid klant (en gasten) 
De klant is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem of door de gasten die op zijn uitnodiging ten tijde van de dienst op de plaats van de geleverde dienst verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de aanbieder.

Artikel 10: Aansprakelijkheid aanbieder
Andere Boeg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens een activiteit zoekgeraakte eigendommen en/of door derden aangerichte schade. Deelname aan activiteiten is op eigen risico. Andere Boeg is niet aansprakelijk voor evt. ongevallen van cursisten.  Blessures dienen voorafgaand aan de activiteit gemeld te worden bij de docent. Andere Boeg zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die mag worden verwacht. Indien de cursist aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Andere Boeg die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Andere Boeg voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Andere Boeg wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Andere Boeg beperkt tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Andere Boeg sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Andere Boeg ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 11: Klachten
11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder zodra de klant de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken (info@sparkoflightyoga.com). Aanbieder handelt de klacht binnen 2 weken af. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld binnen deze 2 weken.

11.2 Voor klachten over de yoga docentopleiding: We moedigen iedereen die het slachtoffer is geworden van seksueel wangedrag of enige andere actie die in strijd is met ons beleid en onze gedragscode aan om het incident te melden aan de eigenaar van de school. Het rapport moet de volgende informatie bevatten: Je volledige naam; je e-mailadres en telefoonnummer; de naam van de persoon tegen wie de klacht is gericht; een beschrijving van de vermeende beleidsschending; de datum en locatie van de beleidsschending; namen en contactgegevens van eventuele getuigen met kennis uit de eerste hand van de situatie; en elk ander geloofwaardig bewijs dat beschikbaar is om de klacht te ondersteunen. In het belang van eerlijkheid en privacy moeten alle meldingen worden gedaan door de persoon die het wangedrag persoonlijk heeft meegemaakt. Een zaak wordt niet onderzocht op basis van een melding van wangedrag door derden. Alle meldingen moeten te goeder trouw worden gedaan op basis van informatie waarvan de persoon die het incident meldt redelijkerwijs gelooft dat deze juist is. Tijdens de beoordeling van de melding kan aanvullende informatie worden gevraagd aan de melder. Er zullen passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat ons beleid wordt nageleefd. De schoolleiding zal sancties opleggen die zij billijk, rechtvaardig en redelijk acht. De schoolleiding staat niet toe dat iemand represailles neemt tegen iemand die te goeder trouw een melding heeft gedaan of informatie heeft verstrekt in verband met een onderzoek naar een vermeende overtreding. Alle informatie die tijdens de beoordeling van een klachtenrapport wordt verstrekt, wordt op vertrouwelijke basis behandeld. Evenzo zullen alle acties die worden ondernomen naar aanleiding van de melding ook vertrouwelijk zijn. Wanneer de cursist niet tevreden is met de afhandeling van de klacht, kan de cursist de klacht bij Yoga Alliance neerleggen, die de klacht zal behandelen (grievance@yogaalliance.org). De beslissing van yoga Alliance is bindend voor alle partijen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en bewaard voor de duur van de afhandeling van de klacht. 

11.3 Klachten over facturen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij de aanbieder.

11.4  De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komen voor rekening van de klant.

Artikel 12: Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het arrondissement waar de aanbieder kantoor houdt is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De klant is gerechtigd om binnen één maand nadat de aanbieder een beroep op de forumkeuze heeft gedaan bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13: eigendomsrecht

De yogadocent-handleiding (teacher manual) is geschreven door VOF Andere Boeg en VOF Andere Boeg heeft al de eigendomsrechten. Daardoor is het niet toegestaan om iets uit de yogadocent-handleiding te reproduceren in welke vorm dan ook zonder toestemming van VOF Andere Boeg, behalve in het geval van korte quotes met referenties in kritische artikelen en reviews. 

Artikel 14: Algemeen

14.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14.2 Door een boeking te maken via de site sparkoflightyoga.com  of via e-mail, is de overeenkomst definitief en verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wanneer de boeking plaatsvindt via sites van derden, zoals BookYogaRetreats.com, zullen deze algemene voorwaarden gemaild worden. Wanneer de klant niet akkoord gaat, heeft hij/zij 3 dagen om te annuleren. Als er niet geannuleerd wordt binnen 3 dagen, is de klant akkoord met de algemene voorwaarden en is de boeking definitief.

14.3 Door de informatie en de diensten op https://sparkoflightyoga.com te gebruiken, verklaart de klant zich akkoord met de onderstaande privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Artikel 15: diverse beleid

15.1 anti-intimidatiebeleid: We staan niemand toe anderen lastig te vallen vanwege leeftijd, geslacht (inclusief zwangerschap), ras, etniciteit, cultuur, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, handicap, sociaaleconomisch status, genetische informatie of enige andere wettelijk verboden basis.

15.2 anti-sexueel grensoverschrijdend gedragsbeleid: We tolereren geen seksuele intimidatie in de locaties waar we werken. Seksuele intimidatie verwijst naar elke ongewenste seksuele aandacht, seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten en andere verbale, visuele of fysiek gedrag van seksuele aard wanneer het gedrag de ander schaadt op de werkplek of dat een seksueel vijandige omgeving creëert in een yogales of -studio. Leraren mogen een leerling niet uitnodigen, reageren op of enig seksueel of romantisch gedrag met een leerling toestaan tijdens de periode van de leraar-leerling relatie.

15.3 vergeldingsbeleid: We zullen geen represailles nemen tegen iemand voor het melden van een overtreding van onze gedragscode of ander beleid, of voor deelname aan een onderzoek met betrekking tot een schending van onze gedragscode of ander beleid.

2. Privacy verklaring van Andere Boeg

Gegevens die worden verwerkt
Andere Boeg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Andere Boeg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, of via e-mail aan Andere Boeg verstrekt.

Andere Boeg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres
– wanneer u een docentopleiding volgt: de behaalde competenties van de opleiding.
Door de informatie en de diensten op https://sparkoflightyoga.com te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en deze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Waarom Andere Boeg deze gegevens nodig heeft
Andere Boeg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch of per e-mail onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Andere Boeg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en het na de opdracht op de hoogte houden van bestaande en nieuwe diensten. Andere Boeg kan u ook op de hoogte te houden van diensten zonder dat u een opdracht geeft geplaatst, maar alleen wanneer u wanneer u daarom heeft verzocht. U kunt het ontvangen van Andere Boeg-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Hoe lang Andere Boeg gegevens bewaart
Andere Boeg bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Andere Boeg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website-bezoek
Op de website sparkoflightyoga.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Andere Boeg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Andere Boeg maakt gebruik van GoogleAnalytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Andere Boeg bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan:

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Andere Boeg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Andere Boeg heeft hier geen invloed op.

Andere Boeg heeft Google geen toestemming gegeven om via Andere Boeg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gebruik van cookies
https://sparkoflightyoga.com plaatsen cookies op de computers van bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sparkoflightyoga.com. Andere Boeg zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligingen
Andere Boeg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Andere Boeg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Behaalde competenties van de yoga docentopleiding worden in een ecxel-bestand bewaard dat beveiligd is met een wachtwoord.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Andere Boeg. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacy beleid van Andere Boeg en specifiek https://sparkoflightyoga.com, kunt u ons benaderen via email. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Andere Boeg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Andere Boeg op via info@sparkoflightyoga.com.

https://sparkoflightyoga.com is een website van Andere Boeg.

Andere Boeg is als volgt te bereiken:
Postadres: Nel Vietsstraat 14B, 6702 DB Wageningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11066005
Telefoon: 06 – 402 402 41
E-mailadres: info@sparkoflightyoga.com


3. General terms Andere Boeg

Article 1. Definitions:

1.1 The provider or Andere Boeg: the natural or legal person who is entitled to make one or more agreements arranged in these conditions with the customer: VOF Andere Boeg.

1.2 The customer or (course) participant or student: natural or legal person who is entitled to make one or more agreements arranged in these conditions with the provider. If a customer / course participant makes an agreement for several people, each person is an independent customer / course participant of Andere Boeg.

1.3 The agreement: every agreement between provider and customer arranged in these conditions.

1.4 Activity: Activities can include training courses, workshops, holidays, and all other products from Andere Boeg that can be booked individually.

Article 2. Applicability
2.1 These terms and conditions apply to all agreements, including offers concerning the conclusion of this agreement, which the provider concludes with the customer with regard to the services offered by Andere Boeg and everything connected with it in the broadest sense of the word, unless expressly otherwise determined.
2.3 These conditions also apply to all natural and legal persons whom the provider, in the broadest sense of the word, works with during the conclusion and / or execution of the agreement.
2.4 These terms and conditions apply with exclusion and rejection of all other terms and conditions from anyone, unless expressly agreed otherwise in writing.
2.5 Individual changes and / or additions must be recorded in writing.
2.6 These conditions are translated from the Dutch language into English. In the case of possible differences in the texts that result from this translation, the Dutch text prevails.

Article 3: Registration, placement and confidentiality
Registration takes place via one of the booking websites (andereboeg.nl, sparkoflightyoga.com or one of the collection sites like bookyogaretreats.com or bookretreats.com) or via e-mail.  An automatic confirmation follows after registration, or in the case of registration by e-mail, a confirmation follows within 3 days. Placement is in order of registration. After registration, or in case of a yoga teacher training after the 14 days cooling-off period, the course participant is bound to pay the full amount for the course. In the unlikely event that an activity can not take place, the student will be fully refunded the amount already paid by return. All given information by the participant will be treated confidentially by Andere Boeg, their employees and teachers.

Article 4: Cancellation
For all activities already booked, except for the teacher training, the participant may let someone else enter his / her place (in case of shared room: of same gender). If cancellation is done more than 3 weeks before the start of the activity, an exchange of the activity  to a similar activity can be done once, by paying € 50,- extra. If cancellation is done less than 3 weeks prior to the beginning of the activity, an exchange of the activity  to a similar activity can be done once, by paying 75% of the activity extra.  No money is returned. In case of no payment at booking, then at a cancellation more than 3 weeks before the start of the activity, a fee of 15% of the activity still needs to be paid and at a cancellation less than 3 weeks before the start of the activity, the full amount of the activity still needs to be paid.
For the yoga teacher training, the cancellation policy mentioned in the contract applies. 

Article 5: Late payment and consequences
For the yoga teacher training, see the contract thereof. For all other activities: when a deposit has been made via a booking site, the remaining payment must be received no later than 21 days before the start of the activity, as stated in the confirmation email. No payment reminder will be sent. If the remainder payment has not been received, the contract will expire without refund of the down payment.

If a booking has been made without a down payment and no payment has been received 21 days before the start of the activity, the agreement will be canceled.

Article 6: Termination of registration
The registration ends when the activity ends. If it concerns a continuous activity, the enrollment ends at the end of the month in which the student cancels.

Article 7: Exclusion
The teacher may decide to deny a student access to the activities due to misconduct without the obligation to pay the activity being canceled. Misconduct is, among other things, failure to follow instructions from the teacher.

Article 8: Publicity photography
During participation in the activities, photos can be taken for use for publicity purposes. This is always announced in advance. If you object to this, you can simply not show up for this pictures.

Article 9: Liability customer (and guests)
The customer is liable for damage caused by him or by the guests who on his invitation at the time of the service stay at the place of the service provided, unless the damage is attributable to the act or omission of the provider.

Article 10: Liability of the provider
Andere Boeg accepts no liability for lost property and / or damage caused by third parties during an activity. Participation in activities is at your own risk. Andere Boeg is not liable for any accidents of course participants. Injuries must be reported to the teacher prior to the activity. Andere Boeg will carry out his activities to the best of his ability, while observing the due care that may be expected. If the trainee proves that he suffered damage as a result of a misconduct by Ander Boeg that would have been avoided in the event of due diligence, Ander Boeg will only be liable for that damage up to the amount paid out in the relevant case by the company liability insurer of Andere Boeg. Insofar as no payment is made by insurers, the liability of Andere Boeg is limited to a maximum of the invoice amount for the relevant assignment over the last calendar year, unless there is intent or gross negligence on the part of Andere Boeg. This limitation of liability also applies to third parties engaged by Andere Boeg, who therefore have a direct claim against this liability limitation.

Article 11: Complaints
11.1 Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described to the provider as soon as the customer has discovered or could have discovered the defects (info@andereboeg.nl).
11.2 For grievances concerning the yoga teacher training: We encourage anyone who has been the subject of sexual misconduct or any other action that violates our policies and Code of Conduct to report the incident to the school management. The report should contain the following information:
• Your full name;
• Your email and phone number;
• The name of the person who the grievance is against;
• A description of the alleged policy violation;
• The date and location of the policy violation;
• Names and contact information of any witnesses with first-hand knowledge of the situation; and,
• Any other credible evidence that is available to support the grievance.
In the interest of fairness and privacy, all reports must be made by the person who has personally experienced the misconduct. A matter will not be investigated based on a third-party report of misconduct. All reports must be made in good faith based on information the person reporting the incident reasonably believes to be accurate. Additional information can be asked from the person reporting the incident throughout the course of the review of the report. Appropriate action will be taken to ensure compliance with our policies. The school management will impose any sanctions that it feels are fair, just, and reasonable under all circumstances. The school management will not allow anyone to retaliate against any person for making a report in good faith or providing information in connection with an investigation into an alleged violation. Any information provided during a grievance report review will be treated on a confidential basis. Similarly, any actions that are taken in response to the report will also be confidential. In case the customer is not satisfied with the handling of the complaint, the customer has the possibility to take the complaint to Yoga Alliance (grievance@yogaalliance.org), who will handle the complaint. The decision of Yoga Alliance about the complaint is binding to all parties involved. All complaints will be treated confidentially and will be kept during the handling of the complaint.
11.3 Complaints about invoices must, if possible, be submitted to the provider in writing and properly explained within 10 working days after receipt of the relevant invoice.
11.4 The consequences of not submitting a complaint on time will be charged to the customer.

Article 12: Disputes
Dutch law applies to all disputes concerning this agreement. Only the court within the district where the provider holds office is authorized to take note of these disputes. The customer is entitled to object to this choice of forum within one month after the provider has appealed to the choice of forum and to opt for settlement of the dispute by the competent court according to the law.

Article 13: copyrights
The teacher manual is written by VOF Andere Boeg and VOF Andere Boeg keeps all copyrights and ownership. Therefore, it is not permitted to use the teacher manual for your own use as a yoga teacher. No part of the teacher manual may be used or reproduced in any matter whatsoever without prior written permission from VOF Andere Boeg, except in the case of brief quotations with reference in critical articles and reviews. 

Article 14: General
14.1 If a provision of the agreement and / or the general conditions proves to be invalid, this does not affect the validity of the entire agreement / general terms and conditions. The parties will (as a substitute) determine a new provision (s), in which, as far as legally possible, the intention of the original agreement / general conditions has been displayed.

14.2 By making a booking through the site sparkoflightyoga.com or by e-mail, the agreement is final and the customer declares to agree with these general terms and conditions. When the booking takes place via third-party sites, such as BookYogaRetreats.com, these terms and conditions will be emailed. If the customer does not agree, he / she has 3 days to cancel. If there is no cancellation within 3 days, the customer agrees to the terms and conditions and the booking is final.

14.3 By using the information and services on https://andereboeg.nl, the customer declares to agree with the privacy statement below and the conditions that we have included herein.

Article 15: miscellaneous policies

15.1 Anti-Harassment Policy: We do not allow anyone to harass others because of age, gender (including pregnancy), race, ethnicity, culture, national origin, religion, sexual orientation, disability, socioeconomic status, genetic information, or any other basis prohibited by law.

15.2 Anti-Sexual Behavior Policy: We do not tolerate sexual harassment in the locations where we work. Sexual harassment refers to any unwelcome sexual attention, sexual advances, requests for sexual favors and other verbal, visual or physical conduct of a sexual nature when the conduct harms another in the workplace or creates a sexually hostile environment in a yoga class or studio. Teachers may not invite, respond to, or allow any sexual or romantic behavior with a student during the period of the teacher-student relationship.

15.3 Retaliation Policy: We will not retaliate against anyone for reporting a violation of our Code of Conduct or other policies, or for participating in an investigation related to a violation of our Code of Conduct or other policies.

4. Privacy statement by Andere Boeg

Data that is being processed
Andere Boeg may process personal data about you, because you use the services of Andere Boeg, and / or because you provide this information yourself when completing a contact form on the website, or via e-mail to Andere Boeg.
Andere Boeg can process the following personal data:
– First and last name
– address data
– telephone number
– e-mail address
– IP address
– in case you follow the yoga teacher training: your competencies in this training.
By using the information and services on https://sparkoflightyoga.com, you agree with the general terms and conditions and this privacy policy and the conditions that we have included herein.

Why does Andere Boeg need this data?
Andere Boeg will process your personal data to be able to contact you by telephone and e-mail if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by mail) if you can not reach it by telephone or by e-mail. to become. In addition, Andere Boeg can use your personal data in the context of carrying out an order agreement concluded with you and keeping it informed of existing and new services after the assignment. Andere Boeg can also keep you informed of services without you placing an order, but only when you have requested it. You can stop receiving Andere Boeg mailings at any time via the method indicated in the relevant mailing.

How long will Andere Boeg keep your data?
Andere Boeg will not store your data longer than is necessary to achieve the goals for which your data is collected.

Sharing with others
Andere Boeg will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

Mapping website visit
On the websites of Andere Boeg (andereboeg.nl and sparkoflightyoga.com), general visitor information is kept, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analyzes of visitor and click behavior on the website. Other Bow uses this information to improve the functioning of the website. These data are anonymised as much as possible and are not provided to third parties.

Google analytics
Andere Boeg uses GoogleAnalytics to keep track of how users use the website and how effective the Adwords ads from Andere Boeg are with the Google search results pages. The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read Google’s privacy policy for more information. You also find the privacy policy of Google Analytics here:

Google uses this information to keep track of how our website is used, to provide reports on the website to Andere Boeg and to provide its advertisers with information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if such third parties process the information on behalf of Google. Andere Boeg has no influence on this.
Andere Boeg has not given Google permission to use Analytics information obtained through Andere Boeg for other Google services.

Use of cookies
https://sparkoflightyoga.com places cookies at the computer of visitors. We do this to gather information about the pages users visit on our website, to keep track of how often visitors return and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares. You can choose to disable cookies. You do this by using the capabilities of your browser. You can find more information about these options on the website of the provider of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to info@sparkoflightyoa.com. Andere Boeg will respond to your request as soon as possible, and in either case within four weeks.

Protections
Andere Boeg takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The website of Andere Boeg uses a reliable SSL Certificate to guarantee that your personal detail cannot be used by others. The competencies of the yoga teacher training are stored in a pass-word protected excel-file.

Amendments
This privacy statement is subject to change without notice in the event of changes to the business operations of Andere Boeg. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Questions
If you want to receive more information, or have questions about the privacy policy of Andere Boeg and specifically https://sparkoflightyoga.com, you can contact us via email. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of misuse, or if you would like more information about the security of personal data collected by Andere Boeg, please contact Andere Boeg via info@sparkoflightyoga.com
https://sparkoflightyoga.com is a website of Andere Boeg.

Andere Boeg can be reached as follows:
Postal address: p/a Nel Vietsstraat 14B, 6702 DB Wageningen
Registration number Commercial register Chamber of Commerce: 11066005
Telephone: 06 – 402 402 41
E-mail address: info@sparkoflightyoga.com